ජාතික පොලිස් ඇකඩමියට සාදරයෙන් පිළිගනිමු

ශ්‍රි ලංකා

තව දැනගන්න
අපගේ පාඨමාලා

ද්විතීයික සහ උසස් අධ්‍යාපන මණ්ඩපය

කැම්පස් පොලිසිය

ද්විතීයික සහ උසස් අධ්‍යාපන මණ්ඩපයට දිනපතා පුහුණු පොලිස් නිලධාරීන් භාවිතා කිරීම අවශ්‍ය වේ. හිරිහැර කිරීම, සිසුන් සමඟ බලය භාවිතා කිරීම, Clery පනත යාවත්කාලීන කිරීම්, FERPA නීති සහ VAWA නියෝග වැනි මාතෘකා ඇතුළත් පාඨමාලා මගින් සිසුන්, කාර්ය මණ්ඩලය සහ පීඨය ආරක්ෂා කිරීමේ හැකියාව වැඩිදියුණු කිරීමට කැම්පස් ආරක්ෂාවට සහ පාසල් සම්පත් නිලධාරීන්ට උපකාර කළ හැකිය.

දැන්ම එකතු වන්න

Add a body paragraph text

Add a body paragraph text

Add a body paragraph text

Add a body paragraph text

Add a body paragraph text

ශරීර ඡේද පෙළක් එක් කරන්න

මූලික පොලිස් ඇකඩමිය

This full-time, 888-hour intensive course satisfies the California Commission on Peace Officer Standards and Training (POST)

Click Here
News Highlights :

Main Services

Our Library

The National Police Academy library is a specialized resource center providing essential materials, training guides, case studies, and law enforcement research.

Teaching Staff

The teaching staff at the National Police Academy are experienced professionals, specializing in law enforcement, tactical training, leadership development, and forensic science. We have a mix of internal and external lecturers, bringing a diverse range of expertise and real-world experience to our programs.

The Students

Students at the National Police Academy undergo intense training in policing techniques, ethical conduct, leadership skills, and effective community relations.

Initiatives

The National Police Academy's key initiatives include advanced law enforcement training, community engagement programs, leadership development, and modern crime prevention techniques.

Connect with us

National Police Academy, Divulapitiya Road, Thimbirigaskatuwa , Negombo, Sri Lanaka.
Phone – (+94) 31 2222201,
Fax - (+94) 31 2226777,
E-mail - academy@police.gov.lk

Photo Album

The National Police Academy's photo album showcases training sessions, community events, graduation ceremonies, and other key moments, highlighting the academy's vibrant activities.

Design by Sri Lanka Police Information Technology Division